මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

Google Chrome Offline Install කරගන්න


Google Chrome offline Install කරගන්න පුලුවන් ගොනුව බාගන්න පුලුවන් ඔබට මම දෙන Link වලින්. මේ Link Google එකෙන්ම දෙන ඒවා. මේවා Google Chrome Download Page එකෙන් හංගලා තියන්නේ ඒක නිසා හොයාගන්න බැහැ හැමෝටම. හැබැයි Google Search එකක් දැමොත් හොයගන්න පුලුවන් හරිම පහසුවෙන් මම හොයා ගත්තෙත් එහෙමයි.

මේ තියන්නේ 32 Bit එක


මෙන්න 64 Bit එක