මෙම ලිපි උපුටා ගන්නේ නම් මුල් ලිපියට Link එකක් දීමට කාරුණික වෙන්න.

ෆ්‍රී VPS Trial 2017 වින්ඩෝස් හා ලිනික්ස් සර්වර් දෙන තැන් ලිස්ට් එකක්


අද මම දෙන්නේ ෆ්‍රී VPS Trial 2017 වින්ඩෝස් හා ලිනික්ස් සර්වර් දෙන තැන් ලිස්ට් එකක්

New Free VPS Trial 2017 Hosting – No Credit Card No ADS

Skytap trial VPS hosting- https://www.skytap.com/skytap-trial/Check Here For More about apponfy FREE Windows VPS From apponfly


NeuPrime Free windows Vps Trial Click Here

7-day VPS free trial

7 Days free

NxtGen Cloud VPS – windows and Linux VPS for 1 month without any credit card number https://nxtgen.com/enterprise-cloud-configurator/
1 month

UpCloud Free VPS – free trial VPS with hight quality cloud service- https://www.upcloud.com/signup/

List Of Free VPS Trial 2017 Hosting providers No Credit Card Needed

(5 days free trial)

(5 days free trial)

Cloud Sigma – http://cloudsigma.com/
(7 days free trial)

(7 days free trial)

Eurobyte – http://eurobyte.ru/
(14 days free trial)

Microsoft Dynamics VPS Hosting – http://www.atum.com/
(15 days free trial)

(7 days free)

(5 days free)

(7 days free trial)

List Of Free VPS Trial 2017 Hosting providers which require a Credit Card

(90 days free trial)

Amazon AWS EC2 – http://aws.amazon.com/
(for 1 year)

Chunk Host VPS Hosting – https://chunkhost.com/
(14 days free trial)

Triple 8 Network – http://www.triple8.net/vps.htm
(7 days free trial)

Zunicore Hosting – https://www.zunicore.com/
(14 days free trial)

RSAWEB Hosting – http://www.rsawebcloud.com/
(7 day free cloud server trial)

GoGrid Hosting – http://www.gogrid.com/ (VM)
($100 free credits when you sign up for a trial)

(for one month, 50$ credits when you sign up for a trial)


(for one month)

(for one month)

(for one month

Comment එකක් දාලා යන්න සිතුන ඔබට ගොඩක් ස්තුතිය
EmoticonEmoticon